เลือกภาษาที่ต้องการ

ใส่รหัสสมาชิก

Organization Chart

Translator
Translator
Translator
ผังผู้บริหารของบริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูเจ โฮลดิ้ง 888 จำกัด
ผู้บริหาร
1. มนัสนันท์ ภพกิตติสิริกุล
กรรมการผู้จัดการ
2. สาธิต มโนรักษ์
กรรมการ

ผู้จัดการ
1. รัตนชัย คำจวง
ประธานผู้จัดการโครงการ
2. สุกัญญา มหัทธนานันท์
ผู้จัดการทั่วไป
3. อภินันท์ ตุนก่อ
ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง/ตรวจสอบคุณภาพ
4. สรธัญ พลวี
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี
5. พีรนุช ศรีจันทร์แจ้ง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
6. XXXXXXXXXXX
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
7. XXXXXXXXXXX
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัทฯ
แผนกธุรการ
1. xxxxxxxxxxx
แผนกการเงินการบัญชี
1. xxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxx
แผนกประชาสัมพันธ์
1. xxxxxxxxxxxxxxx
แผนกยานพาหนะ
1. xxxxxxxxxxxxxxx
แผนกบุคคล
1. XXXXXXXXXXX
แผนกรักษาความปลอดภัย
1. XXXXXXXXXXX
แผนกนิติกร
1. XXXXXXXXXXX